Nøtterøy

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nøtterøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,6 %
Netto driftsresultat
1,3 %
Langsiktig gjeld
214,0 %
Arbeidskapital
26,8 %
Frie inntekter
kr 52 576
Netto lånegjeld
kr 74 433
Utgifter barnehage
kr 154 992
Utgifter grunnskole
kr 97 332
Utgifter kommunehelse
kr 2 072
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 332
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 903
Utgifter barnevern
kr 5 753
Utgifter administrasjon
kr 4 807
Barnehagedekning
94,6 %
Andel spesialundervisning
9,0 %
Legeårsverk
9,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,4 %
Beboere institusjon
9,7 %
Sosialhjelpsmottakere
6,0 %
Barnevernstiltak
5,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 195 792
Enhetskostnader grunnskole
kr 113 321
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 233 295
Enhetskostnader institusjon
kr 1 276 296
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 903
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 900
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 962
Reguleringsplaner
108 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 127 702
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.