Re

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Re med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,1 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
233,6 %
Arbeidskapital
34,5 %
Frie inntekter
kr 52 500
Netto lånegjeld
kr 84 427
Utgifter barnehage
kr 150 478
Utgifter grunnskole
kr 96 587
Utgifter kommunehelse
kr 2 422
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 355
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 209
Utgifter barnevern
kr 8 545
Utgifter administrasjon
kr 4 310
Barnehagedekning
88,7 %
Andel spesialundervisning
9,0 %
Legeårsverk
9,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,4 %
Barnevernstiltak
5,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
34,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 204 902
Enhetskostnader grunnskole
kr 123 169
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 242 493
Enhetskostnader institusjon
kr 1 037 385
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 608
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 568
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 039
Reguleringsplaner
108 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 153 869
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.