Hof

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hof med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,7 %
Netto driftsresultat
-1,4 %
Langsiktig gjeld
157,6 %
Arbeidskapital
6,0 %
Frie inntekter
kr 57 807
Netto lånegjeld
kr 27 574
Utgifter barnehage
kr 170 209
Utgifter grunnskole
kr 111 201
Utgifter kommunehelse
kr 2 427
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 900
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 835
Utgifter barnevern
kr 16 908
Utgifter administrasjon
kr 5 416
Barnehagedekning
98,0 %
Andel spesialundervisning
7,0 %
Legeårsverk
6,1 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
7,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
38,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 203 761
Enhetskostnader grunnskole
kr 115 085
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 233 672
Enhetskostnader institusjon
kr 1 566 609
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
137 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 81 655
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.