Sande

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sande med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,8 %
Netto driftsresultat
1,8 %
Langsiktig gjeld
207,9 %
Arbeidskapital
19,4 %
Frie inntekter
kr 51 127
Netto lånegjeld
kr 60 160
Utgifter barnehage
kr 121 636
Utgifter grunnskole
kr 103 568
Utgifter kommunehelse
kr 2 283
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 079
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 998
Utgifter barnevern
kr 10 508
Utgifter administrasjon
kr 4 317
Barnehagedekning
87,9 %
Andel spesialundervisning
9,4 %
Legeårsverk
6,5 Stk
Fysioterapiårsverk
9,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
9,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
5,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
30,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 172 693
Enhetskostnader grunnskole
kr 106 321
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 224 268
Enhetskostnader institusjon
kr 1 294 053
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 019
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 702
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 632
Reguleringsplaner
132 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 182 263
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.