Svelvik

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Svelvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,7 %
Netto driftsresultat
3,8 %
Langsiktig gjeld
214,2 %
Arbeidskapital
1,5 %
Frie inntekter
kr 50 517
Netto lånegjeld
kr 45 252
Utgifter barnehage
kr 141 573
Utgifter grunnskole
kr 107 527
Utgifter kommunehelse
kr 2 874
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 917
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 121
Utgifter barnevern
kr 9 404
Utgifter administrasjon
kr 4 500
Barnehagedekning
85,4 %
Andel spesialundervisning
10,6 %
Legeårsverk
10,8 Stk
Fysioterapiårsverk
8,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
7,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,8 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 178 148
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 192
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 157 260
Enhetskostnader institusjon
kr 968 425
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 155
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 750
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 632
Reguleringsplaner
100 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 198 093
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.