Sandefjord

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sandefjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
5,0 %
Langsiktig gjeld
146,0 %
Arbeidskapital
44,5 %
Frie inntekter
kr 50 820
Netto lånegjeld
kr 15 982
Utgifter barnehage
kr 136 416
Utgifter grunnskole
kr 98 507
Utgifter kommunehelse
kr 2 036
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 624
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 928
Utgifter barnevern
kr 9 551
Utgifter administrasjon
kr 4 041
Barnehagedekning
90,1 %
Andel spesialundervisning
10,1 %
Legeårsverk
10,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,5 %
Beboere institusjon
9,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,7 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 674
Enhetskostnader grunnskole
kr 262 101
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 236 934
Enhetskostnader institusjon
kr 1 372 379
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 017
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 011
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 869
Reguleringsplaner
180 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 229 068
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.