Larvik

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Larvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,1 %
Netto driftsresultat
0,8 %
Langsiktig gjeld
239,0 %
Arbeidskapital
27,2 %
Frie inntekter
kr 51 791
Netto lånegjeld
kr 70 712
Utgifter barnehage
kr 136 380
Utgifter grunnskole
kr 100 037
Utgifter kommunehelse
kr 2 460
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 440
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 247
Utgifter barnevern
kr 8 732
Utgifter administrasjon
kr 3 847
Barnehagedekning
89,6 %
Andel spesialundervisning
8,0 %
Legeårsverk
10,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,4 %
Beboere institusjon
12,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 837
Enhetskostnader grunnskole
kr 106 454
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 217 855
Enhetskostnader institusjon
kr 1 126 784
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 791
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 842
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 800
Reguleringsplaner
70 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 193 208
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.