Tønsberg

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tønsberg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,0 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
181,7 %
Arbeidskapital
12,0 %
Frie inntekter
kr 50 719
Netto lånegjeld
kr 52 492
Utgifter barnehage
kr 137 210
Utgifter grunnskole
kr 98 177
Utgifter kommunehelse
kr 2 084
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 432
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 157
Utgifter barnevern
kr 9 334
Utgifter administrasjon
kr 3 306
Barnehagedekning
93,5 %
Andel spesialundervisning
8,6 %
Legeårsverk
10,2 Stk
Fysioterapiårsverk
8,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,2 %
Beboere institusjon
12,1 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 181 013
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 257
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 244 214
Enhetskostnader institusjon
kr 1 168 284
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 099
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 683
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 983
Reguleringsplaner
166 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 192 328
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.