Holmestrand

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Holmestrand med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,9 %
Netto driftsresultat
0,4 %
Langsiktig gjeld
244,8 %
Arbeidskapital
50,4 %
Frie inntekter
kr 49 441
Netto lånegjeld
kr 76 540
Utgifter barnehage
kr 134 048
Utgifter grunnskole
kr 102 167
Utgifter kommunehelse
kr 2 287
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 954
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 602
Utgifter barnevern
kr 12 201
Utgifter administrasjon
kr 5 197
Barnehagedekning
92,8 %
Andel spesialundervisning
8,5 %
Legeårsverk
11,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,0 %
Beboere institusjon
7,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,7 %
Barnevernstiltak
6,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
11,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 164 588
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 783
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 245 943
Enhetskostnader institusjon
kr 1 291 525
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 981
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 951
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 235
Reguleringsplaner
142 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 310 049
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.