Horten

Vestfold

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Horten med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,0 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
224,1 %
Arbeidskapital
16,8 %
Frie inntekter
kr 51 137
Netto lånegjeld
kr 57 386
Utgifter barnehage
kr 142 515
Utgifter grunnskole
kr 102 801
Utgifter kommunehelse
kr 2 402
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 781
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 774
Utgifter barnevern
kr 8 799
Utgifter administrasjon
kr 4 264
Barnehagedekning
89,7 %
Andel spesialundervisning
6,4 %
Legeårsverk
9,5 Stk
Fysioterapiårsverk
6,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,4 %
Beboere institusjon
11,4 %
Sosialhjelpsmottakere
5,5 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 875
Enhetskostnader grunnskole
kr 109 851
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 256 025
Enhetskostnader institusjon
kr 1 183 650
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 172
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 079
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 940
Reguleringsplaner
161 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 143 706
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.