Nore og Uvdal

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nore og Uvdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,2 %
Netto driftsresultat
4,6 %
Langsiktig gjeld
167,6 %
Arbeidskapital
29,2 %
Frie inntekter
kr 68 876
Netto lånegjeld
kr 46 075
Utgifter barnehage
kr 160 971
Utgifter grunnskole
kr 167 381
Utgifter kommunehelse
kr 5 908
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 620
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 959
Utgifter barnevern
kr 29 961
Utgifter administrasjon
kr 11 717
Barnehagedekning
90,5 %
Andel spesialundervisning
9,7 %
Legeårsverk
16,9 Stk
Fysioterapiårsverk
14,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,1 %
Beboere institusjon
18,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
8,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
24,0 km
Kommunalt disponerte boliger
41,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
2,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 333
Enhetskostnader grunnskole
kr 159 271
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 242 261
Enhetskostnader institusjon
kr 1 023 235
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 510
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 359
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 856
Reguleringsplaner
120 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 96 606
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.