Rollag

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rollag med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
3,0 %
Langsiktig gjeld
150,1 %
Arbeidskapital
19,1 %
Frie inntekter
kr 72 790
Netto lånegjeld
kr 60 390
Utgifter barnehage
kr 135 159
Utgifter grunnskole
kr 198 087
Utgifter kommunehelse
kr 5 253
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 950
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 029
Utgifter barnevern
kr 14 853
Utgifter administrasjon
kr 10 096
Barnehagedekning
102,9 %
Andel spesialundervisning
12,6 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
16,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,1 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
28,0 km
Kommunalt disponerte boliger
62,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
3,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 153 472
Enhetskostnader grunnskole
kr 194 559
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 188 635
Enhetskostnader institusjon
kr 1 125 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 403
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 650
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 935
Reguleringsplaner
80 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 414
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.