Flesberg

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Flesberg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,5 %
Netto driftsresultat
5,6 %
Langsiktig gjeld
168,8 %
Arbeidskapital
19,3 %
Frie inntekter
kr 61 990
Netto lånegjeld
kr 45 374
Utgifter barnehage
kr 144 547
Utgifter grunnskole
kr 140 301
Utgifter kommunehelse
kr 2 539
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 928
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 536
Utgifter barnevern
kr 9 458
Utgifter administrasjon
kr 7 841
Barnehagedekning
84,5 %
Andel spesialundervisning
11,1 %
Legeårsverk
8,2 Stk
Fysioterapiårsverk
7,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
9,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
7,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 194 912
Enhetskostnader grunnskole
kr 141 439
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 176 713
Enhetskostnader institusjon
kr 1 059 708
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 474
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 014
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 781
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 144 344
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.