Hurum

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hurum med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,5 %
Netto driftsresultat
1,5 %
Langsiktig gjeld
159,2 %
Arbeidskapital
13,2 %
Frie inntekter
kr 52 438
Netto lånegjeld
kr 8 683
Utgifter barnehage
kr 138 062
Utgifter grunnskole
kr 113 995
Utgifter kommunehelse
kr 2 147
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 615
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 952
Utgifter barnevern
kr 10 614
Utgifter administrasjon
kr 4 209
Barnehagedekning
96,6 %
Andel spesialundervisning
10,2 %
Legeårsverk
6,8 Stk
Fysioterapiårsverk
6,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
87,5 %
Beboere institusjon
7,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 170 955
Enhetskostnader grunnskole
kr 94 726
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 306 750
Enhetskostnader institusjon
kr 1 133 594
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 138
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 810
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 632
Reguleringsplaner
150 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 142 113
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.