Røyken

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Røyken med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,2 %
Netto driftsresultat
1,1 %
Langsiktig gjeld
139,6 %
Arbeidskapital
19,8 %
Frie inntekter
kr 51 614
Netto lånegjeld
kr 21 056
Utgifter barnehage
kr 131 783
Utgifter grunnskole
kr 114 240
Utgifter kommunehelse
kr 1 978
Utgifter pleie og omsorg
kr 10 165
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 875
Utgifter barnevern
kr 5 830
Utgifter administrasjon
kr 4 171
Barnehagedekning
85,1 %
Andel spesialundervisning
6,7 %
Legeårsverk
8,6 Stk
Fysioterapiårsverk
10,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,1 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
3,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 222 236
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 453
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
18,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 247 459
Enhetskostnader institusjon
kr 896 182
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 944
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 574
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 525
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 275 040
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.