Lier

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lier med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,4 %
Netto driftsresultat
1,9 %
Langsiktig gjeld
204,8 %
Arbeidskapital
12,7 %
Frie inntekter
kr 53 019
Netto lånegjeld
kr 63 936
Utgifter barnehage
kr 135 791
Utgifter grunnskole
kr 104 308
Utgifter kommunehelse
kr 1 989
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 264
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 356
Utgifter barnevern
kr 10 148
Utgifter administrasjon
kr 3 402
Barnehagedekning
93,4 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,7 %
Beboere institusjon
9,0 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 236 084
Enhetskostnader grunnskole
kr 109 852
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 288 242
Enhetskostnader institusjon
kr 1 470 842
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 961
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 790
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 669
Reguleringsplaner
169 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 170 706
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.