Nedre Eiker

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nedre Eiker med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,1 %
Netto driftsresultat
4,1 %
Langsiktig gjeld
212,6 %
Arbeidskapital
8,7 %
Frie inntekter
kr 50 634
Netto lånegjeld
kr 56 858
Utgifter barnehage
kr 147 734
Utgifter grunnskole
kr 90 527
Utgifter kommunehelse
kr 2 207
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 515
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 183
Utgifter barnevern
kr 12 849
Utgifter administrasjon
kr 3 538
Barnehagedekning
87,4 %
Andel spesialundervisning
9,5 %
Legeårsverk
8,9 Stk
Fysioterapiårsverk
7,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,0 %
Beboere institusjon
8,8 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 187 591
Enhetskostnader grunnskole
kr 98 437
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 289 093
Enhetskostnader institusjon
kr 1 121 825
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 164
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 723
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 669
Reguleringsplaner
108 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 133 183
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.