Øvre Eiker

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Øvre Eiker med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
205,0 %
Arbeidskapital
14,1 %
Frie inntekter
kr 50 643
Netto lånegjeld
kr 54 747
Utgifter barnehage
kr 129 370
Utgifter grunnskole
kr 100 632
Utgifter kommunehelse
kr 2 485
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 929
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 369
Utgifter barnevern
kr 10 519
Utgifter administrasjon
kr 3 425
Barnehagedekning
91,0 %
Andel spesialundervisning
8,2 %
Legeårsverk
9,5 Stk
Fysioterapiårsverk
8,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,7 %
Beboere institusjon
9,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 173 632
Enhetskostnader grunnskole
kr 104 677
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 292 399
Enhetskostnader institusjon
kr 925 234
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 822
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 280
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 669
Reguleringsplaner
103 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 235 382
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.