Modum

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Modum med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,3 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
223,6 %
Arbeidskapital
19,0 %
Frie inntekter
kr 52 068
Netto lånegjeld
kr 35 992
Utgifter barnehage
kr 150 800
Utgifter grunnskole
kr 114 167
Utgifter kommunehelse
kr 2 521
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 770
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 576
Utgifter barnevern
kr 14 997
Utgifter administrasjon
kr 3 902
Barnehagedekning
89,6 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
9,5 Stk
Fysioterapiårsverk
11,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,8 %
Beboere institusjon
10,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 203 112
Enhetskostnader grunnskole
kr 115 428
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 271 382
Enhetskostnader institusjon
kr 1 264 469
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 017
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 389
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 525
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 152 600
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.