Krødsherad

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Krødsherad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,1 %
Netto driftsresultat
9,1 %
Langsiktig gjeld
169,5 %
Arbeidskapital
39,7 %
Frie inntekter
kr 62 357
Netto lånegjeld
kr 30 462
Utgifter barnehage
kr 148 219
Utgifter grunnskole
kr 128 571
Utgifter kommunehelse
kr 2 399
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 370
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 443
Utgifter barnevern
kr 6 257
Utgifter administrasjon
kr 9 239
Barnehagedekning
95,6 %
Andel spesialundervisning
8,3 %
Legeårsverk
9,0 Stk
Fysioterapiårsverk
13,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
88,5 %
Beboere institusjon
11,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
3,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 379
Enhetskostnader grunnskole
kr 142 489
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 157 787
Enhetskostnader institusjon
kr 1 149 040
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 820
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 808
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 701
Reguleringsplaner
55 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 818
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.