Sigdal

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sigdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,9 %
Netto driftsresultat
4,6 %
Langsiktig gjeld
168,8 %
Arbeidskapital
38,1 %
Frie inntekter
kr 61 165
Netto lånegjeld
kr 37 083
Utgifter barnehage
kr 141 679
Utgifter grunnskole
kr 124 924
Utgifter kommunehelse
kr 3 456
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 834
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 012
Utgifter barnevern
kr 8 657
Utgifter administrasjon
kr 7 251
Barnehagedekning
91,8 %
Andel spesialundervisning
8,5 %
Legeårsverk
13,1 Stk
Fysioterapiårsverk
14,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,0 %
Beboere institusjon
14,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,4 %
Barnevernstiltak
4,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 0
Enhetskostnader grunnskole
kr 127 887
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 186 924
Enhetskostnader institusjon
kr 967 346
Årsgebyr vannforsyning
kr 7 774
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 660
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 582
Reguleringsplaner
107 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 91 178
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.