Hol

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hol med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
208,1 %
Arbeidskapital
28,1 %
Frie inntekter
kr 56 997
Netto lånegjeld
kr 72 721
Utgifter barnehage
kr 183 275
Utgifter grunnskole
kr 138 735
Utgifter kommunehelse
kr 5 609
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 274
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 781
Utgifter barnevern
kr 18 444
Utgifter administrasjon
kr 9 548
Barnehagedekning
87,0 %
Andel spesialundervisning
14,3 %
Legeårsverk
17,0 Stk
Fysioterapiårsverk
11,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,2 %
Beboere institusjon
11,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,0 %
Barnevernstiltak
5,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
2,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 229 615
Enhetskostnader grunnskole
kr 144 509
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 282 675
Enhetskostnader institusjon
kr 1 328 833
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 796
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 445
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 172
Reguleringsplaner
59 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 354 269
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.