Ål

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ål med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,7 %
Netto driftsresultat
1,3 %
Langsiktig gjeld
175,0 %
Arbeidskapital
24,5 %
Frie inntekter
kr 61 392
Netto lånegjeld
kr 67 566
Utgifter barnehage
kr 160 579
Utgifter grunnskole
kr 130 928
Utgifter kommunehelse
kr 5 150
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 767
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 292
Utgifter barnevern
kr 12 588
Utgifter administrasjon
kr 8 282
Barnehagedekning
93,4 %
Andel spesialundervisning
12,0 %
Legeårsverk
18,8 Stk
Fysioterapiårsverk
16,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,2 %
Beboere institusjon
12,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
28,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 206 773
Enhetskostnader grunnskole
kr 146 238
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 295 114
Enhetskostnader institusjon
kr 1 263 906
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 438
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 250
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 392
Reguleringsplaner
67 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 178 560
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.