Hemsedal

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hemsedal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,4 %
Netto driftsresultat
4,8 %
Langsiktig gjeld
183,4 %
Arbeidskapital
37,7 %
Frie inntekter
kr 59 667
Netto lånegjeld
kr 64 014
Utgifter barnehage
kr 151 754
Utgifter grunnskole
kr 123 098
Utgifter kommunehelse
kr 4 359
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 791
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 320
Utgifter barnevern
kr 11 678
Utgifter administrasjon
kr 10 223
Barnehagedekning
88,9 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
13,0 Stk
Fysioterapiårsverk
19,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,3 %
Beboere institusjon
18,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,4 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
11,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 206 152
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 584
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 215 204
Enhetskostnader institusjon
kr 1 027 400
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 490
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 684
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 446
Reguleringsplaner
54 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 127 364
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.