Gol

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gol med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,8 %
Netto driftsresultat
1,8 %
Langsiktig gjeld
194,7 %
Arbeidskapital
26,6 %
Frie inntekter
kr 59 287
Netto lånegjeld
kr 93 428
Utgifter barnehage
kr 134 719
Utgifter grunnskole
kr 119 524
Utgifter kommunehelse
kr 4 176
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 721
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 029
Utgifter barnevern
kr 11 575
Utgifter administrasjon
kr 9 862
Barnehagedekning
86,9 %
Andel spesialundervisning
11,7 %
Legeårsverk
14,5 Stk
Fysioterapiårsverk
10,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,8 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,9 %
Barnevernstiltak
5,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
31,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 182 258
Enhetskostnader grunnskole
kr 118 537
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 334 177
Enhetskostnader institusjon
kr 1 139 281
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 125
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 665
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 366
Reguleringsplaner
120 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 140 860
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.