Nes

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,3 %
Netto driftsresultat
-1,3 %
Langsiktig gjeld
185,3 %
Arbeidskapital
18,0 %
Frie inntekter
kr 59 350
Netto lånegjeld
kr 52 015
Utgifter barnehage
kr 151 409
Utgifter grunnskole
kr 143 216
Utgifter kommunehelse
kr 3 540
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 241
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 048
Utgifter barnevern
kr 18 871
Utgifter administrasjon
kr 7 493
Barnehagedekning
89,8 %
Andel spesialundervisning
11,9 %
Legeårsverk
18,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
84,6 %
Beboere institusjon
4,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
7,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
35,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 780
Enhetskostnader grunnskole
kr 155 452
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 455 631
Enhetskostnader institusjon
kr 1 915 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 225
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 920
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 004
Reguleringsplaner
244 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 88 183
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.