Flå

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Flå med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
5,3 %
Langsiktig gjeld
194,6 %
Arbeidskapital
25,6 %
Frie inntekter
kr 72 716
Netto lånegjeld
kr 76 159
Utgifter barnehage
kr 145 302
Utgifter grunnskole
kr 144 250
Utgifter kommunehelse
kr 5 312
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 907
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 246
Utgifter barnevern
kr 8 374
Utgifter administrasjon
kr 9 613
Barnehagedekning
88,4 %
Andel spesialundervisning
11,2 %
Legeårsverk
10,8 Stk
Fysioterapiårsverk
16,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,3 %
Beboere institusjon
14,6 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
5,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
28,0 km
Kommunalt disponerte boliger
37,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 842
Enhetskostnader grunnskole
kr 134 313
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 147 566
Enhetskostnader institusjon
kr 1 025 857
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 600
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 262
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 580
Reguleringsplaner
140 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 87 143
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.