Hole

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hole med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,1 %
Netto driftsresultat
7,1 %
Langsiktig gjeld
188,0 %
Arbeidskapital
11,0 %
Frie inntekter
kr 54 448
Netto lånegjeld
kr 50 944
Utgifter barnehage
kr 136 307
Utgifter grunnskole
kr 111 050
Utgifter kommunehelse
kr 2 201
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 839
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 355
Utgifter barnevern
kr 7 163
Utgifter administrasjon
kr 4 717
Barnehagedekning
91,0 %
Andel spesialundervisning
11,6 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
8,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,2 %
Beboere institusjon
8,0 %
Sosialhjelpsmottakere
3,1 %
Barnevernstiltak
5,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
28,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 176 880
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 656
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 275 724
Enhetskostnader institusjon
kr 1 290 703
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 718
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 957
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 530
Reguleringsplaner
75 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 146 424
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.