Ringerike

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ringerike med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,5 %
Netto driftsresultat
2,9 %
Langsiktig gjeld
217,2 %
Arbeidskapital
20,4 %
Frie inntekter
kr 50 181
Netto lånegjeld
kr 51 079
Utgifter barnehage
kr 146 557
Utgifter grunnskole
kr 93 854
Utgifter kommunehelse
kr 2 310
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 751
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 548
Utgifter barnevern
kr 14 313
Utgifter administrasjon
kr 4 423
Barnehagedekning
93,1 %
Andel spesialundervisning
8,2 %
Legeårsverk
9,4 Stk
Fysioterapiårsverk
9,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,8 %
Beboere institusjon
8,9 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
5,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 611
Enhetskostnader grunnskole
kr 100 993
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 237 829
Enhetskostnader institusjon
kr 1 396 172
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 150
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 250
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 530
Reguleringsplaner
141 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 109 476
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.