Kongsberg

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kongsberg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-4,0 %
Netto driftsresultat
1,3 %
Langsiktig gjeld
205,2 %
Arbeidskapital
9,4 %
Frie inntekter
kr 51 131
Netto lånegjeld
kr 9 369
Utgifter barnehage
kr 177 973
Utgifter grunnskole
kr 118 150
Utgifter kommunehelse
kr 2 645
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 973
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 373
Utgifter barnevern
kr 8 002
Utgifter administrasjon
kr 2 438
Barnehagedekning
97,4 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
11,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 597
Enhetskostnader grunnskole
kr 99 270
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 279 135
Enhetskostnader institusjon
kr 1 148 431
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 388
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 725
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 142
Reguleringsplaner
203 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 217 956
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.