Drammen

Buskerud

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Drammen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,8 %
Netto driftsresultat
5,0 %
Langsiktig gjeld
165,9 %
Arbeidskapital
3,5 %
Frie inntekter
kr 52 487
Netto lånegjeld
kr 31 331
Utgifter barnehage
kr 135 969
Utgifter grunnskole
kr 105 621
Utgifter kommunehelse
kr 2 731
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 794
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 838
Utgifter barnevern
kr 11 868
Utgifter administrasjon
kr 3 423
Barnehagedekning
89,0 %
Andel spesialundervisning
8,3 %
Legeårsverk
10,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
89,0 %
Beboere institusjon
12,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 057
Enhetskostnader grunnskole
kr 81 718
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 151 746
Enhetskostnader institusjon
kr 976 483
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 874
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 992
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 669
Reguleringsplaner
147 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 440 616
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.