Vang

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vang med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,8 %
Netto driftsresultat
4,8 %
Langsiktig gjeld
211,0 %
Arbeidskapital
42,8 %
Frie inntekter
kr 67 736
Netto lånegjeld
kr 81 971
Utgifter barnehage
kr 163 944
Utgifter grunnskole
kr 169 049
Utgifter kommunehelse
kr 7 352
Utgifter pleie og omsorg
kr 35 768
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 342
Utgifter barnevern
kr 27 458
Utgifter administrasjon
kr 9 773
Barnehagedekning
91,5 %
Andel spesialundervisning
2,6 %
Legeårsverk
16,0 Stk
Fysioterapiårsverk
12,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
9,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
44,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 209 908
Enhetskostnader grunnskole
kr 168 981
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 232 657
Enhetskostnader institusjon
kr 975 324
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 131
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 674
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 300
Reguleringsplaner
52 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 101 667
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.