Øystre Slidre

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Øystre Slidre med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,1 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
203,7 %
Arbeidskapital
40,1 %
Frie inntekter
kr 58 971
Netto lånegjeld
kr 59 025
Utgifter barnehage
kr 135 115
Utgifter grunnskole
kr 148 535
Utgifter kommunehelse
kr 3 572
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 158
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 756
Utgifter barnevern
kr 9 086
Utgifter administrasjon
kr 7 205
Barnehagedekning
84,6 %
Andel spesialundervisning
5,7 %
Legeårsverk
12,0 Stk
Fysioterapiårsverk
11,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 027
Enhetskostnader grunnskole
kr 146 039
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 275 627
Enhetskostnader institusjon
kr 901 171
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 920
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 660
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 232
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 137 741
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.