Vestre Slidre

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vestre Slidre med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,5 %
Netto driftsresultat
5,7 %
Langsiktig gjeld
163,5 %
Arbeidskapital
14,9 %
Frie inntekter
kr 61 105
Netto lånegjeld
kr 39 753
Utgifter barnehage
kr 128 839
Utgifter grunnskole
kr 119 421
Utgifter kommunehelse
kr 5 110
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 626
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 053
Utgifter barnevern
kr 13 189
Utgifter administrasjon
kr 7 156
Barnehagedekning
93,1 %
Andel spesialundervisning
5,9 %
Legeårsverk
15,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,2 %
Sosialhjelpsmottakere
7,4 %
Barnevernstiltak
9,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
37,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 163 333
Enhetskostnader grunnskole
kr 139 284
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 322 056
Enhetskostnader institusjon
kr 0
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 275
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 930
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 300
Reguleringsplaner
90 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 120 385
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.