Nord-Aurdal

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nord-Aurdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
3,5 %
Langsiktig gjeld
176,6 %
Arbeidskapital
20,1 %
Frie inntekter
kr 54 747
Netto lånegjeld
kr 49 650
Utgifter barnehage
kr 132 708
Utgifter grunnskole
kr 111 974
Utgifter kommunehelse
kr 2 963
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 985
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 235
Utgifter barnevern
kr 13 760
Utgifter administrasjon
kr 4 207
Barnehagedekning
88,1 %
Andel spesialundervisning
5,9 %
Legeårsverk
16,0 Stk
Fysioterapiårsverk
12,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,2 %
Beboere institusjon
9,1 %
Sosialhjelpsmottakere
6,2 %
Barnevernstiltak
6,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 187 352
Enhetskostnader grunnskole
kr 113 453
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 409 045
Enhetskostnader institusjon
kr 1 161 512
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 688
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 483
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 300
Reguleringsplaner
248 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 99 232
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.