Etnedal

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Etnedal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-4,1 %
Netto driftsresultat
-0,5 %
Langsiktig gjeld
192,6 %
Arbeidskapital
23,9 %
Frie inntekter
kr 75 322
Netto lånegjeld
kr 36 149
Utgifter barnehage
kr 158 933
Utgifter grunnskole
kr 151 866
Utgifter kommunehelse
kr 7 001
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 874
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 481
Utgifter barnevern
kr 11 789
Utgifter administrasjon
kr 8 811
Barnehagedekning
85,0 %
Andel spesialundervisning
7,7 %
Legeårsverk
18,7 Stk
Fysioterapiårsverk
15,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,9 %
Sosialhjelpsmottakere
5,6 %
Barnevernstiltak
9,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 211 588
Enhetskostnader grunnskole
kr 143 021
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 246 989
Enhetskostnader institusjon
kr 1 055 545
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 750
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 950
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 300
Reguleringsplaner
150 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 92 467
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.