Sør-Aurdal

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sør-Aurdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,9 %
Netto driftsresultat
2,9 %
Langsiktig gjeld
194,6 %
Arbeidskapital
20,5 %
Frie inntekter
kr 66 426
Netto lånegjeld
kr 56 044
Utgifter barnehage
kr 111 218
Utgifter grunnskole
kr 132 816
Utgifter kommunehelse
kr 4 610
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 681
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 694
Utgifter barnevern
kr 10 483
Utgifter administrasjon
kr 6 940
Barnehagedekning
89,1 %
Andel spesialundervisning
10,9 %
Legeårsverk
7,2 Stk
Fysioterapiårsverk
12,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,5 %
Sosialhjelpsmottakere
4,8 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 143 374
Enhetskostnader grunnskole
kr 149 075
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 215 665
Enhetskostnader institusjon
kr 830 627
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 590
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 910
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 300
Reguleringsplaner
40 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 84 102
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.