Nordre Land

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nordre Land med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,4 %
Netto driftsresultat
3,0 %
Langsiktig gjeld
195,9 %
Arbeidskapital
16,7 %
Frie inntekter
kr 55 836
Netto lånegjeld
kr 39 167
Utgifter barnehage
kr 134 156
Utgifter grunnskole
kr 113 675
Utgifter kommunehelse
kr 3 381
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 423
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 986
Utgifter barnevern
kr 27 552
Utgifter administrasjon
kr 5 063
Barnehagedekning
90,8 %
Andel spesialundervisning
5,3 %
Legeårsverk
11,9 Stk
Fysioterapiårsverk
14,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,7 %
Beboere institusjon
17,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
8,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 174 057
Enhetskostnader grunnskole
kr 121 433
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 154 978
Enhetskostnader institusjon
kr 1 024 637
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 945
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 525
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 231
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 90 084
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.