Søndre Land

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Søndre Land med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,7 %
Netto driftsresultat
0,8 %
Langsiktig gjeld
229,9 %
Arbeidskapital
48,1 %
Frie inntekter
kr 55 527
Netto lånegjeld
kr 51 721
Utgifter barnehage
kr 148 610
Utgifter grunnskole
kr 137 345
Utgifter kommunehelse
kr 2 781
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 601
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 909
Utgifter barnevern
kr 26 705
Utgifter administrasjon
kr 5 616
Barnehagedekning
87,9 %
Andel spesialundervisning
4,8 %
Legeårsverk
12,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,2 %
Beboere institusjon
16,7 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 191 734
Enhetskostnader grunnskole
kr 146 167
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 289 050
Enhetskostnader institusjon
kr 968 457
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 664
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 640
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 147
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 102 071
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.