Gran

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gran med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
203,7 %
Arbeidskapital
10,4 %
Frie inntekter
kr 53 513
Netto lånegjeld
kr 54 763
Utgifter barnehage
kr 129 852
Utgifter grunnskole
kr 112 806
Utgifter kommunehelse
kr 2 559
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 163
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 030
Utgifter barnevern
kr 8 138
Utgifter administrasjon
kr 3 764
Barnehagedekning
90,5 %
Andel spesialundervisning
6,8 %
Legeårsverk
11,3 Stk
Fysioterapiårsverk
11,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
89,8 %
Beboere institusjon
13,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 168 626
Enhetskostnader grunnskole
kr 124 080
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 307 074
Enhetskostnader institusjon
kr 997 829
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 089
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 889
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 530
Reguleringsplaner
216 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 95 669
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.