Lunner

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lunner med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,6 %
Netto driftsresultat
1,7 %
Langsiktig gjeld
197,7 %
Arbeidskapital
9,5 %
Frie inntekter
kr 52 537
Netto lånegjeld
kr 56 799
Utgifter barnehage
kr 150 645
Utgifter grunnskole
kr 108 351
Utgifter kommunehelse
kr 2 375
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 447
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 947
Utgifter barnevern
kr 9 474
Utgifter administrasjon
kr 4 378
Barnehagedekning
93,9 %
Andel spesialundervisning
6,8 %
Legeårsverk
10,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,0 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
5,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
50,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 377
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 330
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 207 940
Enhetskostnader institusjon
kr 992 701
Årsgebyr vannforsyning
kr 950
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 109
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 530
Reguleringsplaner
85 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 137 771
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.