Jevnaker

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Jevnaker med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,2 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
217,1 %
Arbeidskapital
24,5 %
Frie inntekter
kr 51 602
Netto lånegjeld
kr 53 935
Utgifter barnehage
kr 140 445
Utgifter grunnskole
kr 107 772
Utgifter kommunehelse
kr 2 672
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 903
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 844
Utgifter barnevern
kr 8 976
Utgifter administrasjon
kr 5 422
Barnehagedekning
87,0 %
Andel spesialundervisning
8,4 %
Legeårsverk
8,9 Stk
Fysioterapiårsverk
12,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,9 %
Beboere institusjon
9,0 %
Sosialhjelpsmottakere
3,4 %
Barnevernstiltak
6,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
27,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 194 009
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 893
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 141 158
Enhetskostnader institusjon
kr 1 303 038
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 880
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 075
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 530
Reguleringsplaner
55 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 131 213
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.