Vestre Toten

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vestre Toten med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,4 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
277,0 %
Arbeidskapital
19,1 %
Frie inntekter
kr 50 728
Netto lånegjeld
kr 82 563
Utgifter barnehage
kr 134 074
Utgifter grunnskole
kr 123 920
Utgifter kommunehelse
kr 2 083
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 871
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 311
Utgifter barnevern
kr 15 282
Utgifter administrasjon
kr 4 980
Barnehagedekning
91,5 %
Andel spesialundervisning
7,8 %
Legeårsverk
11,4 Stk
Fysioterapiårsverk
10,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,4 %
Beboere institusjon
5,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
8,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
37,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 187 584
Enhetskostnader grunnskole
kr 122 182
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 255 278
Enhetskostnader institusjon
kr 1 312 596
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 025
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 210
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 550
Reguleringsplaner
85 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 91 584
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.