Østre Toten

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Østre Toten med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,5 %
Netto driftsresultat
3,0 %
Langsiktig gjeld
228,7 %
Arbeidskapital
23,7 %
Frie inntekter
kr 52 678
Netto lånegjeld
kr 55 656
Utgifter barnehage
kr 140 171
Utgifter grunnskole
kr 130 365
Utgifter kommunehelse
kr 2 494
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 793
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 203
Utgifter barnevern
kr 12 941
Utgifter administrasjon
kr 3 915
Barnehagedekning
88,2 %
Andel spesialundervisning
9,2 %
Legeårsverk
11,1 Stk
Fysioterapiårsverk
11,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,7 %
Beboere institusjon
6,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 200 092
Enhetskostnader grunnskole
kr 133 686
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 266 278
Enhetskostnader institusjon
kr 1 524 758
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 606
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 11 226
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 492
Reguleringsplaner
71 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 120 679
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.