Gausdal

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gausdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,0 %
Netto driftsresultat
0,1 %
Langsiktig gjeld
249,1 %
Arbeidskapital
26,9 %
Frie inntekter
kr 55 216
Netto lånegjeld
kr 86 565
Utgifter barnehage
kr 152 313
Utgifter grunnskole
kr 131 023
Utgifter kommunehelse
kr 4 197
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 795
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 720
Utgifter barnevern
kr 8 519
Utgifter administrasjon
kr 5 166
Barnehagedekning
88,4 %
Andel spesialundervisning
10,0 %
Legeårsverk
14,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,1 %
Sosialhjelpsmottakere
2,2 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
18,0 km
Kommunalt disponerte boliger
14,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 719
Enhetskostnader grunnskole
kr 140 245
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 177 214
Enhetskostnader institusjon
kr 1 283 969
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 996
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 061
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 432
Reguleringsplaner
56 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 80 354
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.