Øyer

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Øyer med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,2 %
Netto driftsresultat
2,8 %
Langsiktig gjeld
234,9 %
Arbeidskapital
14,2 %
Frie inntekter
kr 53 106
Netto lånegjeld
kr 105 007
Utgifter barnehage
kr 148 927
Utgifter grunnskole
kr 136 075
Utgifter kommunehelse
kr 4 416
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 724
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 699
Utgifter barnevern
kr 14 593
Utgifter administrasjon
kr 4 748
Barnehagedekning
90,3 %
Andel spesialundervisning
8,8 %
Legeårsverk
14,0 Stk
Fysioterapiårsverk
16,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,1 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 224 363
Enhetskostnader grunnskole
kr 149 776
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 197 262
Enhetskostnader institusjon
kr 801 909
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 765
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 077
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 432
Reguleringsplaner
95 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 87 595
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.