Ringebu

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ringebu med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
237,8 %
Arbeidskapital
21,4 %
Frie inntekter
kr 59 282
Netto lånegjeld
kr 100 257
Utgifter barnehage
kr 135 612
Utgifter grunnskole
kr 122 728
Utgifter kommunehelse
kr 4 787
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 105
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 048
Utgifter barnevern
kr 7 760
Utgifter administrasjon
kr 5 678
Barnehagedekning
92,0 %
Andel spesialundervisning
4,4 %
Legeårsverk
13,5 Stk
Fysioterapiårsverk
13,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,7 %
Beboere institusjon
4,2 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
3,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
35,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 882
Enhetskostnader grunnskole
kr 134 866
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 227 230
Enhetskostnader institusjon
kr 731 905
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 346
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 658
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 306
Reguleringsplaner
94 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 133 627
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.