Sør-Fron

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sør-Fron med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,2 %
Netto driftsresultat
2,2 %
Langsiktig gjeld
192,4 %
Arbeidskapital
16,6 %
Frie inntekter
kr 59 462
Netto lånegjeld
kr 50 546
Utgifter barnehage
kr 146 519
Utgifter grunnskole
kr 136 000
Utgifter kommunehelse
kr 3 565
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 058
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 743
Utgifter barnevern
kr 9 598
Utgifter administrasjon
kr 4 266
Barnehagedekning
89,9 %
Andel spesialundervisning
7,5 %
Legeårsverk
15,3 Stk
Fysioterapiårsverk
15,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
3,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 122
Enhetskostnader grunnskole
kr 142 505
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 254 265
Enhetskostnader institusjon
kr 968 255
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 355
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 557
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 551
Reguleringsplaner
44 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 88 492
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.