Sel

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sel med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,8 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
195,4 %
Arbeidskapital
17,7 %
Frie inntekter
kr 58 947
Netto lånegjeld
kr 62 982
Utgifter barnehage
kr 137 171
Utgifter grunnskole
kr 124 876
Utgifter kommunehelse
kr 2 740
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 534
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 667
Utgifter barnevern
kr 11 744
Utgifter administrasjon
kr 5 477
Barnehagedekning
89,9 %
Andel spesialundervisning
7,6 %
Legeårsverk
11,6 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,7 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
6,8 %
Barnevernstiltak
7,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
36,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 188 031
Enhetskostnader grunnskole
kr 126 938
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 204 194
Enhetskostnader institusjon
kr 1 116 530
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 102
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 026
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 787
Reguleringsplaner
41 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 138 269
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.