Nord-Fron

Oppland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nord-Fron med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
208,1 %
Arbeidskapital
36,6 %
Frie inntekter
kr 56 684
Netto lånegjeld
kr 76 679
Utgifter barnehage
kr 144 710
Utgifter grunnskole
kr 135 197
Utgifter kommunehelse
kr 3 393
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 548
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 818
Utgifter barnevern
kr 5 606
Utgifter administrasjon
kr 6 732
Barnehagedekning
89,7 %
Andel spesialundervisning
5,4 %
Legeårsverk
13,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,3 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 191 066
Enhetskostnader grunnskole
kr 135 777
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 154 066
Enhetskostnader institusjon
kr 1 082 197
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 183
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 742
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 551
Reguleringsplaner
66 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 109 915
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.